2000

En Japanese Dining Bar Singapore 2000

2001

En Holdings (H.K.) Ltd. 2001 En Japanese Dining Bar Hong Kong 2001

2002

En Bar Singapore 2002

2003

En Lounge Singapore 2003 Kusu-ya En Hong Kong 2003 Modern Japanese Cuisine Zen Singapore 2003

2004

Japanese Okinawa Cuisine Chura Hong Kong 2004 En Japanese Dining Bar Jakarta 2004

2005

Yakiniku Wa-En Hong Kong 2005 Shabu Shabu zen Hong Kong 2005